Bild från MKBPlanerna på en massiv vindkraftspark i Vallgrund, Replot skärgård är mycket kontroversiell;

- Lokalbefolkningen och fritidsbosättningen motsätter sig projektet. En enkät visar att en rekordmajoritet är emot etableringen.

- Replot-Björköby skärgård har en av landets viktigaste havsörnspopulationer. Det planerade området innehåller ett flertal revir och boplatser. WWF-Havsörnsgruppens GPS uppföljningsprojekt visar att en vindkraftspark i området skulle ha katastrofala följder för havsörnstammen. Världsnaturfonden (WWF) motsätter sig helt en vindkraftsetablering i området.

- Miljöministeriet strök reservationen för vindkraftparken då landskapsplanen fastställdes i december 2010. Orsaken var bristfälliga utredningar om konsekvenser för miljön.

- Korsholms kommun och Österbottens Förbund besvärade sig mot att reservationen togs bort. Ärendet ligger som bäst hos högsta förvaltningsdomstolen.

- Området ligger geografiskt sett mitt i Världsnaturarvet Kvarkens skärgård. En vindkraftspark kommer att förändra landskapsbilden dramatiskt och en 50 meter bred kraftledningsgata kommer att gå rakt genom området. UNESCO har reagerat och bett Finland att förklara vad som egentligen är på gång.

Det ter sig självklart att man överhuvudtaget aldrig borde ha påbörjat planering av en vindkraftspark på detta område. Men ett envist gäng biter sig fast och vill exploatera den unika skärgården, till vilket pris som helst.

Så gott folk, gör er röst hörd. Det är dags att säga ifrån och sätta punkt för detta vansinne!

Länk till NTM centralens sida för projektet http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=314954&lan=sv

Själva miljökonsekvensbeskrivningen finns här http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=383791&lan=fi

Här kan ni ta del av reflektioner kring projektet.

 

12.7.2011