Reflektioner kring projektet

 

Vindkraftsområdet inte med i landskapsplanen

Vindkraftsområdet togs inte med i landskapsplanen som fastställdes i december 2010. Med hänvisning till miljöaspekter och naturskyddslagstiftning strök Miljöministeriet reserveringen för vindkraft i Korsholms skärgård i landskapsplanen. Miljöministeriet anser att en vindkraftsetablering i området skulle äventyra natur och miljövärden. Trots det fortsätter EPV och Korsholms kommun sin planering för en vindkraftpark i Vallgrund. Den 18 maj 2011 presenterade bolaget sin miljökonsekvensbeskrivning för en vindkraftspark i nämnda område.

Projektet borde inte genomföras i någon form, eftersom reserveringen strukits ur landskapsplanen.

Byggande i etapper

I MKB beskrivningen låter man förstå att man kunde bygga en mindre vindkraftpark, även om en reservering i landskapsplanen uteblir. Detta trots att man tidigare sagt att det krävs 45 vindkraftverk för att uppnå lönsamhet i projektet.

Av allt att döma avser man att bygga en större vindkraftspark i etapper och således kringgå lagstiftningen.

Människors livsmiljö

Lokalbefolkningen och fritidsbosättningen har motsatt sig projektet ända från början. En enkät visar att en största delen av skärgårdsborna är emot projektet.

I demokratisk ordning och av hänsyn till majoritetens inställning måste man avstå från att etablera sig i området.

St Leon vindkraftpark i Kanada

Kraftledningen

Flere alternativ för kraftledningens dragning borde ha undersökts (även som sjökabel). Förslaget till sträckning av kraftledning visar att man har planer på en expansion norrut även i det minsta alternativet. Hela sträckningen (Gerby-Iskmo-Replot-Vallgrund-Söderudden) borde behandlas i miljökonsekvensbedömningen.

 

 

Havsörnen

Kvarkenområdet är ett av vårt lands viktigaste områden för havsörnens fortplantning och myndigheter, lokala organisationer och enskilda har under decennier arbetat för att rädda och bevara havsörnsstammen. Färska forskningsresultat (och erfarenheter från t ex Smöla i Norge) visar att havsörnen skulle löpa en mycket stor risk att kollidera med vindkraftverk i det planerade området.

Inget av alternativen 1-5 kan genomföras utan att äventyra livsmiljön för havsörnen.

Havsörn dödad av vindkraftverk
(Tidningen Linnut 3/2010)

Miljö

Bevarandet och skyddandet av naturen var viktig redan innan skärgården fick status som Världsnaturarv. Lokalbefolkningen har vårdat sin närmiljö i århundraden och officiell status har tillkommit t ex genom Natura-områden i närheten av den planerade vindkraftparken, vilka sig grundar på EU habitat- och fågeldirektiv.

Direktiven ålägger medlemsstaterna att bl a skydda häcknings- och viloplatser för fågelarter som är viktiga. Antalet fågelarter som omfattas av direktiven är stort på området och årligen använder upp till 400 000 fåglar Kvarken som flyttled.

 

 

Miljötillstånd

Miljötillstånd krävs enligt miljöskyddslagen om vindkraftverken kan medföra oskäligt besvär enligt lagen om vissa grannelagsförhållanden för den närliggande bebyggelsen. Eftersom projektet oberoende av utförande (alt 1-5) skulle innebära ett stort ingrepp i många människors livsmiljö skall miljötillståndsförfarande tillämpas. Se även miljöskyddslagen §28.